Kişisel Verilerin Korunması, Kullanım Şartları ve Gizlilik Bildirgesi

Point Akaryakıt otomasyon sistemleri sanayi ve ticaret Ltd. Şti. (POİNT) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna büyük önem vermekte olup, Kişisel Verilerinizin korunması ile ilgili çalışmalarımızı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ile paralel olarak yürütmekteyiz. Bu kapsamda hem kanunda yer alan terimler hem de kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve ifa ettiğimiz hizmet sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, aktardığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu aşağıda sizlere açıklamaktayız.

KVKK NEDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Biz de tüm kuruluşlar gibi bu kanununa yükümlü olup, tüm süreçlerimiz de işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum yeriniz/doğum tarihiniz, fotoğrafınız, ses kaydınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, taşıt plakanız, Şirketinizin adı ve adresi, vergi daireniz ve vergi numaranız, Şahıs firması iseniz TC Kimlik numaranız, Araç ruhsat bilgileriniz, size ait ticaret sicil gazetesi, imza sirküleriniz, tarafınızca tarafımıza ilettiğiniz banka ve banka bilgileriniz gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilecek olup kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Hizmet alabilmeniz için üretilen müşteri numarası, kart numarası gibi kişiyi tanımlayan veriler de Kişisel Veri olarak değerlendirilmektedir.

VERİ İŞLEME NEDİR?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. Veri işleme, tamamen veya kısmen otomatik yollarla, veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir. Bu işlemler toplama, kaydetme, paylaşma, depolama, okuma, değiştirme, açıklama, aktarma, analiz etme, sınıflandırma, yeniden düzenleme, imha etme gibi bir çok alandan oluşmaktadır.

VERİ SAHİBİ KİMDİR?

Kanunda ve kurumsal politikalarımız da sıkça geçen ifadelerden biri “veri sahibidir.” Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Bu noktada POİNT olarak; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.

VERİ İŞLEYEN KİMDİR?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

VERİ İŞLEME ŞARTLARI NEDİR?

Kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 5. maddesinde sayılmış olup, buna göre aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sayma yoluyla belirlenmiş olup, bu şartlar genişletilemez.

VERİ SAHİBİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI

KVKK, ilgili kişilere hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. POİNT olarak veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusu’na Başvuru”yu düzenleyen 13. Maddesi uyarınca; “İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.” Denilmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilmesi için bize yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri Kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKASI

Bu politikanın amacı, POİNT’in KVKK veri sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun bir şeklide Kişisel Verileri İşleme faaliyetleri ve ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak; Veri Sahiplerini bilgilendirmek ve böylece Kişisel Veriler hususunda somut olmayı sağlamaktır. Bu bağlamda, POİNT Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Kişisel Verileri İşleme faaliyetlerini, Kişisel Verileri İşlemeye konu Veri Sahiplerinin işbu Politika’da açıklamış bulunmaktadır.

Politika kapsamındaki hususlar ile ilgili olarak düzenli yapılacak kontrol ve takip işlemleri, POİNT tarafından oluşturulacak takip ve izleme kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.

POİNT, KVKK 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları bölümünde belirtilen amaçlar kapsamında, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aşağıdaki ilkeleri benimser;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevuzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafa edilme.

POİNT TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Kişisel Veriler, POİNT bünyesinde Veri Sahiplerinden alınan AÇIK RIZA aracılığıyla veya KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerince Açık Rıza gerektirmeyen faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler ancak bu politikanın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir. Hizmetimiz doğrultusunda işlenen Kişisel Veriler genel olarak aşağıdaki gibidir;

 • Kişinin sahip olduğu ürünlere özel diğer tanıtıcı bilgiler
 • Kimlik tespit belgelerinde bulunan veriler
 • Kişiyi tanımlayıcı bilgiler
 • Taşıt plaka, model, özellikleri
 • Varlık durumuna ilişkin bilgiler
 • Kimlik doğulama amaçlı saklanan kişiye özel veriler
 • Müşteri tanımlama amaçlarıyla elde edilen donanımsal dijital veriler
 • İletişim bilgileri ve kayıtları
 • Akaryakıt kullanım miktar, tarih, saat ve akaryakıt alınan bayi
 • Tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri
 • Veri sahibinin bildirdiği kart bilgileri
 • Müşteri kartı bilgileri
 • Aday ve çalışanlara dair tanımlayıcı ve POİNT tarafından üretilen niteleyici bilgiler
 • POİNT kanallarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylı finansal veriler
 • Şirket adı ve adresi, vergi dairesi ve numarası, Şahıs firması ise TC Kimlik numarası, Araç ruhsat bilgileri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi bilgiler, tarafınızca tarafımıza iletilen Banka ve Banka bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Veriler, POİNT tarafından ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve size daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verileriniz hukuka uygun toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Veriler, tarafımızca aşağıda örneklenen amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir.

 • POİNT tarafından sunulan hizmetin eksiksiz olarak sürdürülmesi
 • Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi
 • Sözleşmelerin görüşülmesi, oluşturulması ve ifası
 • Talep ve sorular kapsamında Veri Sahiplerine desteğin sağlanması
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Anket ve oylamalar ile ilgili kişilerin görüşünün alınması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sizlerin soru ve taleplerine cevap verebilme
 • Müşteriye hitap eden hizmetin tespiti ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma
 • POİNT’in risk kriterlerine uygun olarak yürüttüğü risk analizi çalışmaları
 • Faturalandırma yapılması
 • Kimliğinizin doğrulanması
 • Anlaşmalı olduğumuz Petrol Ofisi ile ilişkinizin doğrulanması ve hizmetinizin yerine getirebilmesi
 • Uygulanan mevzuat uyarınca Petrol Ofisi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme
 • Anlaşmalarımız doğrultusunda anlaşmalara ve politikalara uyum sağlama
 • Müşteri ve akaryakıt alımına ilişkin ihtiyaçlara yönelik gelişmeler yapılabilmesi
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması
 • POİNT ve iştiraklerinin, iş ortaklıklarının yürütülmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
 • POİNT tarafından kullanılan uygulamalarda (örnek; Aracım İçin Uygulaması) kullanarak hizmetin sunulmasını sağlama

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller ve hizmetimizin gerekleri haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK ile ilgili petrol ve akaryakıt mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK 8 ve 9’uncu maddeleri uyarınca; Petrol ve LPG Piyasaları Mevzuatı, EPDK ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; iştirak, tedarikçi, POİNT tarafından kullanılan uygulamalar (örnek; Aracım İçin), Petrol Ofisi ve anlaşmalı Petrol Ofisi bayileri ve iş ortaklarına veri aktarımı yapmaktadır ve Kişiler Veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

POİNT tarafından bu politikanın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde direk çalışanlar ve müşterilerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, iştiraklerden, çağrı merkezinden, canlı yardım yolundan, e-merkezden, resmi kurumlardan, POİNT tarafından verilen kartlardan ve bu kart verilerek akaryakıt alınan bayilerden ve pos cihazlarından ve diğer fiziki ortamlardan Kişisel Veri edinilebileceği gibi, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık yerler veya düzenlenen organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kişisel Veri toplayabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel Veriler POİNT tarafından, ilgili yasal saklama süreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve yukarıda da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan veya yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise, KVKK uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin POİNT tarafından işlendiği ölçüde KVKK’nın 11.maddesi gereği, https://www.pointakaryakit.com/iletisim-formu adresindeki formu doldurup mail yoluyla ya da noter kanalıyla göndererek ya da info@pointakaryakit.com adresine göndereceğiniz mail yoluyla kişisel verilerinizin;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini ve ya yok edilmesini isteyebilme
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilme
 • İşlenen Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhe sonuçlarına itiraz edebilme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilme

Hakkına sahipsiniz.

POİNT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün(30 gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, POİNT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

POİNT, size kaliteli bir hizmet vermeye önem verdiği gibi, Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya da önem verir. Bu doğrultuda Kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır.

BAŞVURU ADRESLERİ – TELEFON NUMARALARI

point@pointakaryakit.com

info@pointakaryakit.com

0 212 570 5005 - 0 850 255 0576

Point Akaryakıt